Sätt smarta mål med SMART-modellen

Smarta mål hjälper dig att uppnå dina mål. Mål är helt avgörande för framgång inom det mesta i livet och framförallt inom försäljning. För att lyckas med att formulera mål finns det flera olika metoder till stöd. En av de mest använda och effektiva modellerna för att arbeta med målfomulering är SMART-modellen.

Vad är SMART?

SMART är en målformuleringsmodell som passar för ett stort antal områden, exempel på områden är försäljning, personlig utveckling och projektledning. SMART-modellen består av fem delar:

 • Specifikt
 • Mätbart
 • Accepterat
 • Realistiskt
 • Tidsatt

Ibland kan man använda ordet attraktivt eller ambitiöst som alternativ till accepterat. Likaså kan ordet tidsatt ibland bytas ut mot tidsbestämt eller tidsbegränsat. Modellen är ursprungligen engelskspråkig där bokstäverna står för Specific, Measurable, Approved, Realistic och Timebound

Följande fem steg ger dig SMARTa mål:

1. Skriv ned det som är specifikt.

Ett SMART mål bör vara tydligt och specifikt. I själva verket har specifika mål en betydligt större chans att nås och gör att du kan fokusera dina ansträngningar och känna dig riktigt motiverad att uppnå dem. För att ytterligare förtydliga, försök svara på följande fem frågor för att formulera ditt specifika mål:

 • Vem: Vem är involverad i detta mål?
 • Vad: Vad vill jag åstadkomma?
 • Varför: Varför vill jag uppnå detta mål? Varför är detta mål viktigt?
 • Var: Var ska detta mål uppnås?
 • Vilket: Vilka resurser eller begränsningar är inblandade?
 • När: När vill jag uppnå detta mål?

2. I nästa steg tar du fram vad som går eller skulle kunna gå att mäta.

Ett SMART mål måste ha kriterier för att mäta framsteg, så att du kan följa dina framsteg och hålla dig motiverad. Dessutom, om det inte finns några kriterier, kommer du inte att kunna avgöra dina framsteg och om du är på väg att nå ditt mål. Följaktligen hjälper det att bedöma framsteg dig att hålla fokus, uppfylla dina deadlines och slutligen känna tillfredställelse över att komma närmare ditt mål.

Ett mätbart mål bör ta upp frågor som:

 • Vilken mätbar enhet skall användas?
 • Hur många eller hur mycket?
 • Vad skall vara uppfyllt för att målet skall ses som klart?

3. Finns acceptans för målet?

Det här steget handlar om att se till att ditt mål är accepterat av dig och andra som är involverade i målet. Alla behöver stöd och hjälp för att nå sina mål, men det är viktigt att behålla kontrollen över dem. Se därför till att dina planer driver alla involverade framåt, men kom ihåg att du fortfarande är ansvarig för att uppnå ditt eget mål.

Ett accepterat mål kommer vanligtvis att svara på frågor som:

 • Är jag beredd att genomföra målet?
 • Verkar det vara värt arbetet som krävs?
 • Är det här rätt tidpunkt?
 • Matchar detta våra andra ansträngningar/behov?
 • Är jag rätt person att nå detta mål?

4. Går målet att nå – är det realistiskt?

Ett SMART mål måste vara realistiskt och uppnåeligt för att bli framgångsrikt. Målet ska med andra ord tänja på dina förmågor men fortfarande förbli möjligt att nå. När du sätter ett uppnåeligt mål kan du kanske identifiera tidigare förbisedda möjligheter eller resurser som kan föra dig närmare det.

Ett realistiskt mål kommer vanligtvis att svara på frågor som:

 • Hur kan jag uppnå detta mål?
 • Hur realistiskt är målet med tanke på begränsningar? Exempel på begränsningar är ekonomiska faktorer.
 • Har jag resurser och förmåga att nå målet? Om inte, vad är det jag missar?
 • Har andra tidigare lyckats nå målet?

5. När ska målet nås? Sätt en tid!

Ett SMART mål måste vara tidbestämt genom att det har start- och slutdatum. Detta innebär att du ska ha en deadline att fokusera på och något att arbeta mot. Därtill hjälper den här delen av SMART-målkriterierna till att förhindra att vardagliga uppgifter prioriteras framför dina långsiktiga mål.

Ett tidsbestämt mål svarar vanligtvis på dessa frågor:

 • Har mitt mål en deadline?
 • När ska ditt mål vara nått?
 • Vad kan jag göra om sex månader?
 • Vilka aktiviteter kan jag göra om sex veckor?
 • Vad kan jag göra idag?

Exempel på SMARTa mål

Här är några exempel på mål och hur de stämmer in på SMART-modellen:

”Genomföra 8 kundmöten per vecka”.Dock, det som saknas i detta mål är att säkerställa att alla är överens om definitionen på vad ett kundmöte är. Därför, låt oss anta att det är ett fysiskt eller digitalt möte på minst 30 minuter med en potentiell eller befintlig kund. Med denna definition blir målet specifikt, nämligen 8 kundmöten. Det är mätbart och vi antar att det är accepterat. Slutligen, att genomföra 8 möten per vecka får ses som realistiskt och det är tidsatt

”Gå 70 000 steg i veckan under 2022 . Målet är helt klart specifikt. Det är mätbart om du har en stegräknare. Vi får anta att det är accepterat. Har du inga fysiska hinder som hindrar dig får det anses som helt realisiskt. Målet är tidsatt och skall uppnås varje vecka under 2022.

Fördelar och nackdelar med SMART målformulering

Alla modeller passar bättre eller sämre i olika sammanhang. Till exempel, SMART är en enkel och okomplicerad modell som fungerar inom många områden i många verksamheter. Därför har vi sammanställt de största fördelarna och nackdelarna.

Fördelar med SMARTa mål

 • Delar upp stora mål i mindre bitar
 • Skapar en handlingsplan för framgång
 • Uppmuntrar ansvarighet
 • Mål är genomtänkta i förväg
 • Lättare att spåra målframsteg

Nackdelar med SMARTa mål

 • Passar dåligt för kvalitativa mål
 • Begränsar flexibiliteten för långsiktiga mål
 • Saknar aktiviteter för att uppnå målet

Mer om mål och målstyrning

Vill du läsa mer om mål rekommenderar jag artikeln, ”Tre nivåer av mål” och vill du fördjupa dig ytterligare i SMART-modellen rekommenderar jag artikeln SMART (Målformulering).

Om du vill fördjupa dig i mätning och uppföljning av mål kan du läsa ”Nyckeltal inom försäljning: Bättre styrning och resultat av säljarbetet”.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar