Ordlista för försäljning och marknadsföring: 127 ord och begrepp

Försäljning och marknad har precis som alla områden en mängd ord, begrepp och termer som är långt ifrån självförklarande. För båda områdena gäller också att man använder många engelska ord och trestaviga förkortningar. Samarbete kräver att man kan kommunicera med varandra. Då krävs det att alla inblandade förstår varandra. Ordlistan för är tänkt att vara ett verktyg för dig som arbetar med försäljning och marknadsföring.

Vår ordlista för försäljning och marknadsföring är perfekt som guide för dig som nyanställd, för dig som är specialist på ett av områdena och vill kunna kommunicera bättre med kollegorna eller för dig som på annat sätt samarbetar med personer verksamma inom försäljning och marknadsföring.

A

A/B-test
Det innebär att du testar två versioner av något för att se vilken av versionerna som ger bäst resultat.

Account scoring
Account scoring är en metod där du på olika sätt sätter ett estimerat värde på en kund. Det kan handla om att gradera dem utifrån parametrar som kan ge en indikation på hur väl de passar in på er idealkundsprofil. Account scoring fokuserar på organisationer medan Lead scoring fokuserar på en enskild kontakt.

Affiliate marketing
Affiliate marknadsföring är en marknadsföringsmetod som går ut på att skapa ambassadörer och belöna dem för att de rekommenderar kunder till ett företag.

Affärsmodell
En affärsmodell beskriver hur ett företag skapar, levererar och fångar värde. Det inkluderar företagets värdeerbjudande till kunder, inkomstkällor, kundsegment, och hur det interagerar med kunderna

Affärsplan
Strategisk plan för hur affärsidén skall utvecklas på längre sikt.

Affärsutveckling
Affärsutveckling handlar om att identifiera nya marknadsmöjligheter, utveckla nya produkter eller tjänster, optimera befintliga erbjudanden och etablera värdefulla partnerskap.

AI
Står för Artificiell Intelligens. Intelligenta maskiner som arbetar och reagerar som människor.

Anskaffningskostnad för kund (CAC)
Ett nyckeltal för kostnader associerade med att få en kund att köpa era produkter eller tjänster.

Autoresponder
En autoresponder är ett meddelande som skickas automatiskt när någon interagerar med din hemsida, till exempel efter att någon registrerat sig för en prenumeration på en e-postlista.

B

B2B
Business to business eller B2B är en marknadsstrategi som inbegriper omsättning av varor och tjänster mellan företag.

B2C
Business to consumer eller B2C är en marknadsstrategi där ett företag säljer produkter eller tjänster direkt till privatpersoner, sk konsumenter.

Backlinks
Hyperlänkar som länkar en webbsida eller webbplats till en annan webbsida eller webbplats. Backlinks är en viktig del av SEO.

Beteendedata
Termen beteendedata är data om prospekt, kontakter eller konton, som inhämtas från besök på hemsidan eller i andra applikationer där du kan samla in data. Beteendedata används ofta tillsammans med firmografisk och teknografisk data eller annan företagsdata. Genom att använda flera olika typer av data underlättas prioritering av potentiella kunder som passar er bäst, gäller både på konto- och kontaktnivå.

Behavioral Targeting
Ordet Behavioral targeting is a marketing technique that uses existing customer data to optimize the effectiveness of marketing campaigns (especially…

Big Data
Möjligheten att samla in och analysera stora mängder information. Kan lämpligen användas vid målinriktad marknadsföring.

Bottom of the funnel
Bottom of the funnel, på svenska botten av säljtratten, är det sista steget i köpresan. När en potentiell kund, ett så kallat lead, når detta steg är de redo att fatta ett beslut.

Brand Mention
Online-referenser till ditt märke, företag eller produkt. Dessa omnämnanden används i produktrecensioner, blogginlägg eller sociala medier.

Budget
Ett planerat utfall för exempelvis försäljning eller kostnader. Inom försäljning sätter man generellt en intäktsbudget som fördelas på de olika delarna och enskilda säljarna i ett bolag. En budget kan också vara kostnaden för att genomföra en marknadskampanj.

Buyer persona
En buyer persona är en påhittad version av din idealkund på personnivå och baseras på verklig data.

C

Churn rate
Ett mått som mäter antalet kunder som har slutat vara kunder.

Content Curation
Content curation is the practice of collecting and sharing high-quality resources on a particular topic. When you curate content, you gather…

Conversion Rate
Conversion Rate är andelen som genomför en CTA (call-to-action). Exempelvis, om du har 100 besökare på hemsidan och 1 genomför CTA så har du en (1) procent conversion rate.

Customer relationship management (CRM)
Customer relationship management omfattar styrning, organisering och administration av kunder och kundrelationer i ett företag

CRM-system
Ett systemstöd för att stödja arbetet med Customer relationship management.

D

Databerikning
Innebär att du tillför data i form av företagsinformation till dina existerande system som exempelvis CRM- och marketing automation system.

Datainmatning
En process där data förs över till en databas. Det kan till exempel vara att lägga in potentiella kunder i ett CRM-system.

Datarensning/datarengöring
En process där felaktig data identifieras och/eller raderas. Till exempel att personer som slutat hos kunden raderas från CRM-systemet.

Discovery call
Ett discovery call är det första samtalet till en potentiell kund. Syftet är att avgöra om det är en bra match att fortsätta bearbeta för att få som kund. Samtalet syftar till att samla in kunskap om kunden såsom vilka problem företaget har men även prioriteringar, utmaningar och mål.

Drip-kampanj
En marknadsföringsteknik där du skickar ut ett antal förskrivna mejl till dina kunder över tid. Exempelvis en välkomstsekvens till en ny kund.

Drömkundsprofil (ICP)
En drömkundsprofil, på engelska ideal customer profile, är en kategorisk beskrivning av en kund som skulle kunna dra stor nytta av ditt erbjudande och ge dig ett betydande värde i utbyte.

Dynamic Content
Dynamiskt innehåll är webbplats- eller e-postinnehåll som ändras baserat på vem som tittar på det. Målet med dynamiskt innehåll är att tillhandahålla en mer personlig upplevelse.

E

Email Automation
E-automation är en funktion i till exempel Marketing Automation-system som gör att man kan schemalägga eller trigga e-post baserat på datum, egenskaper hos kundkontakter eller annan data.

Email Blast
Ett enda e-postmeddelande som skickas ut till en stor grupp mottagare samtidigt.

Email Campaign
En e-postkampanj är en e-post eller en serie av e-post som skickats för att uppnå ett speciellt mål. Exempelvis bjuda in till ett event.

Email Click Rate
Click rate är procentandelen som klickar på en länk i ett e-postmeddelande som de fått i en e-postkampanj.

Email Deliverability
Levensbarhet är en term som refererar till hur väl ett e-postmeddelande, enskilt eller en kampanj, når fram till mottagarens inbox.

Email List Fatigue
Termen beskriver det som händer när dina e-postprenumeranter slutar engagera sig i de mail du skickar dem.

Email Marketing
E-postmarknadsföring eller Email marketing är ren form av direkt marknadsföring som inbegriper att använda e-post för att markandsföra sina produkter eller tjänster.

Email Open Rate
Öppningfrekvens är den procentudella andelen av mottagarna som öppnar ett e-postutskick.

Email Preheader
Det är den text som syns direkt efter ämnesraden på på ett e-post i inboxen.

Email Workflow
Ett arbetsflöde, så kallat workflow, med en serie med automatiserade e-postutskick som kan triggas av olika beteenden från kunden. Exempelvis skickas e-post om kunden besöker en viss sida på hemsidan.

Evergreen Content
Evergreen är innehåll, så kallat content, som är relevant långt tid efter att det publicerats.

F

Följare
Individer som följer ett flöde från ett företag, till exempel ett företags Facebook-sida.

Frekvens
Hur många gånger en unik individ exponeras för ett budskap.

Förtjänad media
När du blir omskriven utan att ha köpt eller konrollerar medier. Exempelvis att du blir omskriven av en bloggare.

Firmografisk data
Firmografisk data är motsvarigheten till demografi för personer. Exempel på firmografisk data är bransch, antal anställda och adress.

Förväntat livsvärde
På engelska lifetime customer value (LCV) eller lifetime value (LTV). Detta värde är den totala summan pengar en kund förväntas omsätta hos er under hela er relation.

G

Gamification
Gamification är ett sätt att öka användarens engagemang. Det ligger som ett digitalt lager på något du utför i verkligheten.

Genomsnittligt kontraktsvärde (ACV)
Avser det genomsnittliga kontraktsvärdet per kund under en viss period.

Go-to-market (GTM)
Avser strategin för hur ett företag tar en ny produkt eller tjänst ut på marknaden.

H

Hashtag
Märker ditt innehåll med ett visst sökord för att det lättare ska kategoriseras och göras sökbart. Hashtags används primärt i sociala medier.

Hit rate
Avser förhållandet mellan antal försök och hur ofta du lyckas. Det kan exempelvis användas vid offerter; om du skickar 100 offerter och vinner 50 så har du 50 procent hit rate.

I

Idealkundsprofil (ICP)
Är en beskrivning av den optimala kunden för ett företags produkter eller tjänster, baserad på faktorer som demografi, bransch och företagsstorlek. Denna profil hjälper till att effektivt rikta marknadsförings- och försäljningsinsatser mot de mest lönsamma potentiella kunderna.

Inbound
Är en marknadsföringsstrategi för att attrahera potentiella kunder till din hemsida genom att skapa värdefullt innehåll och upplevelser som är skräddarsydda för besökaren. Målsättningen är att på hemsidan konvertera dem genom att de lämnar sina kontaktuppgifter, ofta i utbyte mot någon tillgång som till exempel en e-bok.

Innehållsmarknadsföring
Innehållsmarknadsföring är en marknadsföringsstrategi som bygger på att skapa och sprida relevant, konsekvent och värdefullt innehåll för att attrahera och skapa kontakt med tydligt definierad målgrupp.

Insikter
Begreppet insikter är relevant fakta om ett företag baserat på företagsinformation och kunddata. Insikter kan sedan ligga till grund för ditt operativa och strategiska agerande.

K

Kalla samtal
Att kontakta prospekt via telefon utan att vara ombedd att ringa. Syftet med samtalet kan till exempel vara att boka ett möte eller sälja något direkt i samtalet.

Kontobaserad marknadsföring (ABM)
Account Based Marketing är en försäljnings- och marknadsföringsmetodik där fokus ligger på att skapa skräddarsydda och personliga kampanjer riktade mot högt värderade prospekt.

Konverteringsandel
Conversion rate är andelen som genomför en önskvärd handling. Exempelvis andel besökare på en websida som fyller i ett formulär.

Kundanskaffningskostnad (CAC)
Customer Acquisition Cost är den kostnad som krävs för att förvärva en ny betalande kunder till en produkt eller tjänst.

Köpsignal
En köpsignal innebär att en potentiell kund agerar på ett sätt som skapar anledning att ta kontakt. Det kan exempelvis vara att den potentiella kunden besöker en produktsida på er hemsida.

L

Lead
En person som interagerar med ditt erbjudande och som visar intresse för din produkt eller tjänst.

Lead generation
Handlar om att få potentiella kunder att konvertera genom olika metoder. Det kan handla om att få dem att ladda ned en e-bok eller liknade från din websida.

Lead nurturing
Lead nurturing är arbetet med att bygga en relation med leads. Det kan handla om att skicka ett mail eller ringa en person som laddat ned en e-bok från din hemsida.

Lead scoring
Lead scoring är en metod som används för att rangordna leads. Det görs genom att tilldela ett lead poäng baserat på hur de agerar eller baserat på data. Exempelvis ett poäng för besök på hemsidan och fem poäng för att de har en omsättning över 100 miljoner.

M

Marketing automation
Marketing automation handlar om att automatisera delar av marknadsarbetet. Exempel är lead generation och lead nurturing.

Marknadsandel
Företagets försäljning i procent av den totala försäljningen på den aktuella marknaden.

Marknadsplan
Handlingsplan för hur företaget ska nå ut med sina produkter eller tjänster till kunderna.

Mervärde
Att förmedla värdefullt innehåll som gör kunden engagerad och intresserad av din produkt eller tjänst.

Målgrupp
Målgrupp är en definierad grupp av människor som du är intresserad av att marknadsföra dig mot.

Månatlig återkommande intäkt (MRR)
Detta nyckeltal visar på återkommande intäkter. Används ofta för abonnemangstjänster som ett företag förväntar sig få in varje månad.

N

Net promoter score (NPS)
Statistik över kundens nöjdhet. Denna hämtas oftast från en undersökning där kunden svarar på en skala hur sannolikt de är att de skulle rekommendera ditt företag till andra.

Nollvinstanalys
En kalkylmodell som går ut på att hitta den sålda volymen som ger ett nollresultat. Utifrån den kan sedan ett pris sättas som genererar vinst.

Native Advertisement
Annonsering som ser ut som redaktionellt innehåll på en sida, men som är märkt som en annons.

O

Omvärldsbevakning
Insamling och analys av information om kunder, konkurrenter, branscher m.m. som kan användas till nulägesanalys och marknadsplanering.

Omnichannel
Metod för att kunder ska kunna shoppa online från olika enheter utan att shoppingupplevelsen ändras.

Open Source
Betyder öppen källkod. Alla har tillgång till koden för hemsidan och kan använda sig av den.

Opportunity
En möjlighet, ofta benämnd som opportunity, i CRM är en potentiell affär med ett kvalificerat prospekt.

Organiskt sökresultat
Det sökresultat som du får via en sökning på exempelvis Google och som ej är annonser.

Outbound
Outbound försäljning är en metod där säljaren tar direkt konkat med en potentiell kund. De vanligaste förekommande kanalerna är telefon eller e-post

Outreach
Aktiviteter som går ut på att försöka skapa kontakt med ett prospekt via till exempel e-post, sociala medier eller samtal.

P

Prospekt
En potentiell kund, det vill säga en person som matchar er definition av en idealkund utifrån er drömkundsprofil.

PageRank
Googles mått på antalet länkar och styrkan på de länkar som en sida har pekande mot sig. PageRank rankas mellan 0-10.

Plattform
Gränssnitt som används för att marknadsföra och främja din produkt online mot en stor målgrupp.

PPC (pay per click)
Betala per klick är en betalmodell som går ut på att du betalar när någon klickar på din annons.

Pullmarknadsföring
Marknadsföring som syftar till att den potentiella kunden själva ska söka information och ta köpbeslut om produkten.

Pushmarknadsföring
Kommunikationsmodellen när avsändaren trycker ut sitt budskap till mottagaren.

Podcast
Ljudblogg som man kan prenumerera på.

Positionering
Avser hur en produkt önskar bli uppfattad av marknaden och de potentiella kunderna.

Priselasticitet
Visar på hur efterfrågan förändrar sig när man ändrar priset.

Produktlivscykeln
Avser livslängden på en produkts livstid. Produktlivscykeln delas in i fem stadier: introduktion, tillväxt, mognad, stagnation och nedgångsstadiet.

Personalisering
Att göra innehållet på en hemsida eller ett e-post mer personligt.

Pixel
Ett script som används vid till exempel Facebook-annonsering eller Marketing Automation för att spåra användaren. Det kan handla om att spåra vilka som besöker er sajt och vilka konverteringar som görs.

PESO-modellen
Det står för Paid, Earned, Owned and Shared. De olika kanalerna har olika för- och nackdelar. Genom att utgå från modellen kan man kompensera en kanals svaghet med styrkan i en annan.

Prospektering
Prospektering är arbetet med att identifiera potentiella kunder som matchar er drömkundsprofil. Det kan handla om både konton och individer.

R

Responsivitet
Layouten anpassar sig efter besökarens enhets skärmupplösning och skärmstorlek. En webbplats är responsiv om den fungerar lika bra på olika enheter, exempelvis datorskärm, surfplatta och mobil.

Retargeting/Remarketing
Marknadsföring mot dina besökare som tidigare besökt din webbplats. Kan ske antingen via email eller annonsering.

Retainer
Kunder som över en längre period har ett avtal med företaget, t.ex. en månadsbudget i utbyte mot olika produkter eller tjänster.

ROI
Står för Return On Investment och är avkastningen din marknadsföring ger dig.

S

Sales enablement
Sales enablement handlar om arbetet inom ett företag där du förser din säljavdelning med de verktyg, resurser och den träning de behöver för att stänga fler affärer. En av de mest vanliga och förekommande resurserna är en sales playbook.

Sales intelligence
Uttrycket Sales intelligence handlar om insamling, analys och presentation av information som stöttar arbetet med att hitta, bevaka och förstå kunder och prospekt.

Sales tech-stack
Säljverktygen och annan technologi som stödjer säljarna i deras arbete.

Sales velocity
Sales velocity är en mätning av hur snabbt affärer förflyttas i din pipeline och börjar generera intäkter. Denna ekvation använder fyra mätpunkter: antal möjliga affärer, genomsnittligt värde på affär, andel vunna affärer och längden på säljcykeln.

Smarketing
Smarketing är integreringsarbete mellan försäljnings- och marknadsavdelningen på ett företag. Målet är att knyta ihop alla processer och flöden så att alla kan arbeta tillsammans mot gemensamma mål för att öka intäkterna i företaget.

Säljtratt (sales funnel)
En modell för en visuell presentation av säljprocessen.

SEM
Står för Search Engine Marketing eller sökmotorsmarknadsföring. Genom att betala för sponsrade länkar som Google Ads får du hjälp att komma snabbare och högre upp på sökmotorernas sidor.

SEO
Är förkortningen av sökmotoroptimering/sökordsoptimering. Handlar om att optimera din webbplats för att få bästa synlighet på sökmotorernas sidor. Mer om SEO.

SMM
Social Media Marketing är onlinemarknadsföring där du använder dig av webbplatser för sociala nätverk som verktyg i din marknadsföring.

Säljkickoff
Säljkickoff är en sammankomst som oftast arrangeras av försäljningsavdelningen. Syftet med en säljkickoff är att motivera och inspirera säljteamet, klargöra försäljningsmål, introducera nya strategier, och främja teamkänsla.

T

Teknografisk data
Teknografisk data visar data om ett företags nuvarande tekniska profil. Det kan vara vilket marketing automation-verktyg de använder, vilka konton de har på sociala medier och vilken plattform deras hemsida är byggd på.

Top of the funnel
Top of the funnel, eller den svenska varianten toppen av säljtratten, avser det första steget i en köpresa. Ofta arbetar man med marknadsföring för att sprida kännedom om företaget och dess produkt eller tjänster i detta steg. Syfte är att generera leads till säljarna.

Total addressable market (TAM)
Den totala potentiella marknaden, det vill säga summan av det potentiella värdet av alla prospekt inom ett visst markandsområde. Kallas även total available market.

Trigger
En köpsignal som triggar, det vill säga sätter igång en aktivitet kopplat till försäljnings- och marknadsarbetet.

U

Urval
En del av en population, till exempel en målgrupp, som väljs ut för att motsvara en hel population.

URL
Uniform Resource Locator. Adressen till en plats på internet. Exmepelvis http://www.forsaljningschefen.se

Unika besökare
Ett mätvärde i Google Analytics för att beskriva antalet personer som har besökt en webbplats.

Utgångssida
Inom Google Analytics används termen för att ange den sida användaren lämnar din hemsida ifrån.

V

Visning
Impression på engelska, är ett mått på hur många som har sett en annons eller ett inlägg.

Värdebaserad marknadsföring
Value Based Marketing på engelska. Är en marknadsföringsstrategi där fokus ligger på att skapa värde för kunderna.

Värdebaserad prissättning
Value Based Price. Betyder att priset sätts utifrån köparens uppfattning av produktens värde.

Värdeposition
Kundfördelar för en enskild produkt eller för hela företaget jämfört med konkurrenterna.

W

Widget
Ett tilläggsprogram som kan installeras på din WordPress-installation. Exempelvis knappar för socla medier eller konverteringsformulär.

Webinar
Webbkonferens på distans via internet. Används ofta för att marknadsföra en tjänst som en del i processen att konvertera en kund.

White paper
Ett verktyg för att i form av t.ex. en pdf, powerpoint eller film dela med dig av din expertis och kunskap genom att paketera det på ett lättbegripligt och konkret sätt.

Word of mouth
Handlar om att få folk att sprida ordet om det du vill marknadsföra, såsom ditt varumärke, tjänst eller produkt.

WordPress
Ett av de mest använda publiceringsverktygen i världen. Används för att bygga hemsidor antingen från grunden eller med hjälp av ett tema.

Å

Årliga återkommande intäkter (ARR)
Årliga återkommande intäkter, eller ARR, annual recurring revenue, avser den årliga summan som företaget får in via prenumerationer eller kontrakt med sina kunder.

Patrik Nordkvist Försäljningsexpert

Patrik Nordkvist

Genom rådgivning, säljträning och säljcoaching hjälper Patrik sina kunder att öka sin försäljning och få en mer förutsägbar tillväxt.

Vill ni öka er försäljning? Kontakta Patrik via e-post eller på 0709-102200

Dela gärna artikeln!

Liknande artiklar